សារព៍ត៌មាន  ទំព័រព័ត៌មាន

Press


ចំណងជើង ប្រភព កាលបរិច្ឆេតបោះពុម្ភ ទាញយក
[ICC-Angkor] Press Release UNESCO 10/12/2019 ទាញយក
25th Anniversary of the ICC-Angkor/Visit of UNESCO Director General UNESCO 30/11/2018 ទាញយក
Press Release 30th Technical Session of the ICC-Angkor UNESCO 20/07/2016 ទាញយក
Press Release 29th Technical and 24th Plenary Sessions of the ICC-Angkor UNESCO 01/12/2017 ទាញយក
Le Monde Le Monde 25/02/2017 ទាញយក