របាយការណ៍ពីអង្គរជូនទៅគណះកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឆ្នាំ២០១៤