របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០១៤នៃអង្គរភាគទី១ ជូនគណៈកម្មការបេតិកភណ្ឌពិភពលោក